881-914-842

509 380 662

PZ Twoja Księgowość

ul. Proszeńska 2a

97-310 Wola Moszczenicka

 

pz_twojaksiegowosc@interia.pl

© Copyright PZ Twoja Księgowość 2020.r

Start up firmy 

 

 

 

 • przygotowujemy umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło,

 • sporządzamy listy płac, rachunki do umów zlecenia  i o dzieło,

 • prowadzimy teczki akt osobowych pracowników,

 • wyliczamy urlopy, ekwiwalenty, dodatki za nadgodziny i pracę w porze nocnej,

 • rozliczamy ZUS i zaliczki na podatek dochodowy,

 • wystawiamy PIT roczne dla pracowników i zleceniobiorców

 

 

 

 • przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej pracowników

 • wysyłka comiesięcznych dokumentów do PFRON

 

 

 • zakładanie działalności gospodarczej, zgłoszenia do ZUS , US

 • pomoc w doborze najbardziej korzystnej formy opodatkowania 

 • sprawdzamy dokumenty pod względem formalno-rachunkowym,

 • wprowadzamy dane do systemu księgowego,

 • kontrolujemy poprawność zapisów księgowych,

 • prowadzimy ewidencję środków trwałych, ewidencję wyposażenia,

 • prowadzimy rejestry VAT,

 • sporządzamy i wysyłamy do US deklaracje podatkowe PIT 28, VAT-7

 

Książka Przychodów i Rozchodów 

Ryczałt

 • sprawdzamy dokumenty pod względem formalno-rachunkowym,

 • wprowadzamy dane do systemu księgowego,

 • kontrolujemy poprawność zapisów księgowych,

 • prowadzimy ewidencję środków trwałych, ewidencję wyposażenia,

 • prowadzimy rejestry VAT,

 • sporządzamy i wysyłamy do US deklaracje podatkowe 

 

Księgi Handlowe

Usługi kadrowo płacowe

PFRON

 

 

 • wnioski o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 • doposażenia stanowisk pracy

 • staże, prace interwencyjne

 • dotacje wojewódzkie

DOTACJE

Start up firmy 

 

 

 • sprawdzamy dokumenty pod względem formalno-rachunkowym,

 • wprowadzamy dane do systemu 

  Księgi rachunkowe (tzw. pełna księgowość) – od 499 PLN

 • sprawdzamy dokumenty pod względem formalno-rachunkowym, i wprowadzamy dane do systemu księgowego,

 • kontrolujemy poprawność zapisów księgowych,

 • prowadzimy księgę główną oraz księgi pomocnicze (analityczne),

 • prowadzimy ewidencję środków trwałych i wyposażenia, rejestry VAT

 • na bieżąco kontrolujemy należności i salda oraz wystawiamy ich potwierdzenia,

 • przygotowujemy i wysyłamy do US deklaracje podatkowe (VAT 7, PIT, CIT),

 • sporządzamy bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie finansowe.